Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

O mnie

 Piotr Stalmaszczyk

Zakład Językoznawstwa Angielskiego I Ogólnego

Instytut Anglistyki

Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

tel. 48 42 6645220

 

Kontakt:

piotr.stalmaszczyk@uni.lodz.pl
 

Przebig pracy naukowej:

doktor nauk humanistycznych, UŁ, 1991

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie, UŁ, 1999

profesor, nauki humanistyczne, 2006

 

Zajmowane stanowisko:

            professor zwyczajny

            Kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

           

Stypendia i wizyty studyjne:

            Oxford University (Stefan Batory Trust, 1988)

            University College of Wales, Aberystwyth (Stefan Batory Trust, 1996)

            Institute of Linguistics, Utrecht University (visiting scholar, 1998)

            Oxford University (Hospitality Scheme, 2000)

            University of Ulster (visiting professor, Irish and Celtic Studies Research Institute, 2007)

            University of Giessen (visiting scholar, English Studies, 2011, 2013, 2015, 2017)

            University of Glasgow (visiting scholar, Department of Gaelic and Celtic, 2012)

Universidad Complutense de Madrid (visiting scholar, Institute of Philosophy, 2014, 2016)

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego IA UŁ (od 2007)

Dziekan Wydziału Filologicznego (2008-2016)

                Dyrektor Instytutu Anglistyki (2002-2008)

                Przewodniczący wydziałowej Komisji Językoznawstwa (2004-2008)

                Przewodniczący Rady Programowej Studium Podyplomowego Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego (2002-2008)

Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Koernika (Toruń, 2004-2008)

 

Doktoranci, recenzje w przewodach i postępowaniach:

5 wypromowanych doktorów

Przemysław Ostalski “Constraints in Optimality Theory. A case study of rhoticity phenomena in English” (UŁ 2004)

Wiktor Pskit “The concept of grammatical category in generative grammar and cognitive grammar” ( UŁ 2005)

Maria Lewandowska “Grammaticalisation of the English Modal Auxiliary Verbs from a Minimalist Perspective” (UŁ 2007)

Sławomir Wacewicz "Concepts as Lexical Categories from a Cognitivist Perspective. Implications of Exemplar Models" (UMK 2008)

Jerzy Gaszewski “The semantics of selected prepositions in governed prepositional phrases. A comparative analysis of English-Polish equivalences” (UŁ 2012)

 

38 recenzji w przewodach doktorskich

16 recenzji w przewodach i postępowaniach habilitacyjnych

11 recenzji w przewodach profesorskich i awansowych

 

Zainteresowania naukowe:

              Językoznawstwo angielskie i ogólne

               Filozofia i teoria języka

               Metodologia językoznawstwa

                Gramatyka generatywna

Semantyka i prgamatyka (historia i ujęcia formalne)

Językoznawstwo i logika

Języki celtyckie (historia i współczesność)

Kontakty językowe na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii

Literatura w językach celtyckich

 

 

Doświadczenie zawodowe i prowadzone zajęcia:

            Seminaria magisterskie z językoznawstwa angielskiego i ogólnego (UŁ i UMK)  

            Seminaria i wykłady na studiach doktoranckich

            Wykłady i ćwiczenia: wstęp do językoznawstwa, wiedza o języku, gramatyka opisowa języka angielskiego

            Metodologia językoznawstwa

           Gramatyka porównawcza anielsko-hiszpańska

            Wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus (Granada, Vigo, Antwerp, Falun, University of Ulster, Valladolid)

 

Działalność redakcyjna:          

redakcja serii wydawniczej Studies in Philosophy of Language and Linguistics (Peter Lang)

redakcja serii wydawniczej Łodzikei Studia z Językoznawstwa Angielskiego I Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics (UŁ)

redakcja serii wydawniczej Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa (UŁ & Primum Verbum)

           

            członek redakcji, kolegium redakcyjnych i rad redakcyjnych czasopism:

               Linguistica Copernicana (UMK Toruń)

               Linguistica Silesiana

               Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique)

               Rozprawy Komisji Językowej ŁTN (Łódź Learned Society)

Kwartalnik Neofilologiczny (Warszawa)

Studia Semiotica

                Research in Language

                Lodz Papers in Pragmatics

 

Przynależność do organizacji naukowych:

Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (członek prezydium, od 2012)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (wice przewodniczący, członek prezydium, od 2007-2011; 2014-)

Komisja Językoznawcza, łódzki oddział PAN (przewodniczący, od 2014)

                Polskie Towarzystwo Filologiczne (Polish Philological Society)

                Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Łódź Learned Society)

Polish Association for the Study of English (PASE, member of bczłonek prezydium, 2003-2006)

               Societas Celto-Slavica (współzałożyciel)

               Societas Linguistica Europaea 

 

Organizacja konferencji naukowych:

            międzynarodowe

1st International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Philang2009 (UŁ, maj 2009)

2nd International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Philang2011 (University of Łódź, May 2011)

3rd International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Philang2013 (UŁ, maj 2013)

4th International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Philang2015 (UŁ, maj 2015)

5th International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Philang2017 (UŁ, maj 2017)

Fourth International Colloquium of Societas Celto-Slavica (UŁ wrzesień 2009), współorganizator

 

krajowe

Metodologie językoznawstwa: University of Łódź 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

PRAGMATYKA-2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji (UŁ, wrzesień 2012), współorganizator

 

 

 

 

Publikacje

Ważniejsze publikacje

 

Książki

Stalmaszczyk, P. (2009) Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes, Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Stalmaszczyk, P. (2005) Celtic Presence. Studies in Celtic languages and literatures: Irish, Scottish Gaelic and Cornish, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (1999) Structural Predication in Generative Grammar, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (1992) The Structure of Thematic Relations in English, Łódź: EKORNO.

 


Tomy redagowane

 

Stalmaszczyk, P. (red.) 2017. Philosophy and Logic of Predication. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (red.) 2017. Understanding Predication . Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. Philosophical and Linguistic Analyses of Reference (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 2). Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Stalmaszczyk, P. (red.) 2016. From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 4). Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Stalmaszczyk, P., Fernandez Moreno, L. (red.) 2016. Philosophical Approaches to Proper Names (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 1). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne (Studia z metodologii i filozofii języka 3), Łódź: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 4), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogucki, Ł., Goźdź-Roszkowski S. i Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Ways to Translation (Łódź Studies in English and General Linguistics 3), Łódź-Kraków: Wydawnictwo UŁ i UJ.

Stalmaszczyk, P. i Jaros, I. (red.) 2015. Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali. Łódź: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer.

 

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Semantics and Beyond. Philosophical and Linguistic Inquiries. (Philosophical Analysis 57). Berlin/Boston: De Gruyter.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Issues in Philosophy of Language and Linguistics (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics 2). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2013) Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii języka 2), Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2013) Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 1), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2012) Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne (Studia z metodologii i filozofii języka 1), Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2012) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2011) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics (Łódź Studies in Language 21), Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2011) Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Philosophy of Language and Linguistics. Volume II: The Philosophical Turn, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2008) Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2006) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2000) From Sounds to Discourse (Folia Linguistica Anglica 2), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (1998) Projections and Mapping. Studies in Syntax (PASE Studies & Monographs. Volume 5), Lublin: Wydawnictwo Folium.

 

 


Tomy współredagowane

 Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł., Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer (Second Language Learning and Teaching). Cham, Heidelberg, etc.: Springer.

 

Stalmaszczyk, P., Cap, P. (red.) 2014. Pragmatyka, Retoryka, Argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Kraków: Universitas.

Fomin, M., V. Blazek & P. Stalmaszczyk (red.) (2012) Transforming Traditions. Studies in Archaeology, Comparative Linguistics and Narrative (Studia Celto-Slavica 6), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. & M. Fomin (red.) (2010) Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language (Studia Celto-Slavica 4), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fomin, M., J. Jarniewicz & P. Stalmaszczyk (red.) (2010) Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture (Studia Celto-Slavica 5), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Oleksy, W. & P. Stalmaszczyk (red.) (2009) Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewnadowska-Tomaszczyk, Frankfurt am Main etc: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. & I. Witczak-Plisiecka (red.) (2007) PASE Studies in Linguistics, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pstrusińska, J. & P. Stalmaszczyk (red.) (2003) Collectanea Eurasiatica Cracoviensia (Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych), Kraków: Księgarnia Akademicka.

 

 

(Współ-)redagowane numery czasopism

Lodz Papers in Pragmatics 7:2, Special issue on Context and Contextualism, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2011), z M. Kopytowską.

Kwartalnik Neofilologiczny LVIII / 3, Special issue on Topics in Linguistics and the Philosophy of Language, Warszawa: Polska Akademia Nauk (2011).

Studia Indogermanica Lodziensia II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (1999) (published 2000), z K. T. Witczakiem.

Studia Indogermanica Lodziensia III. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (2000), z K. T. Witczakiem.

Studia Indogermanica Lodziensia IV. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (2002), z I. R. Danką.

Research in Language 1, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2003), z B. Lewandowską-Tomaszczyk.

Research in Language 2 (Special issue on Developments in Pragmatics), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2004), z P. Capem.

Research in Language 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2005), z B. Lewandowską-Tomaszczyk.

Research in Language 4, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2006), z B. Lewandowską-Tomaszczyk.

Research in Language 5, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2007), z B. Lewandowską-Tomaszczyk.

Research in Language 6, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2008), z B. Lewandowską-Tomaszczyk.

 


Wybrane artykuły 

Stalmaszczyk, P. (1988) Some Philosophical and Methodological Aspects of Chomsky’s Universal Grammar, Folia Linguistica 19, 77-89.

Stalmaszczyk, P. (1988) Blake and Swedenborg, Folia Litteraria 24, Łódź, 103-113.

Stalmaszczyk, P. (1990) Celto-Tocharica: Three Celtic-Tocharian Terms for Certain Parts of the Body, Tocharian and Indo-European Studies 4, Reykjavík (z Krzysztofem T. Witczakiem), 35-44.

Stalmaszczyk, P. (1991) Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego – najnowsze tendencje i niektóre implikacje, [w:] H. Kardela & Z. Muszyński (red.), Noam Chomsky. Inspiracje i perspektywy, Lublin/Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej 8, 1991, 139-156.

Stalmaszczyk, P. (1991/92) Celtic *abon- "river": a proposal for new etymology, Lingua Posnanensis XXXII/XXXIII, Poznań (z Krzysztofem T. Witczakiem), 205-209.

Stalmaszczyk, P. (1991/92) The Celtic word for oats, ‘avena’ and its Indo-European Equivalents, Lingua Posnanensis XXXIV, (z Krzysztofem T. Witczakiem), 83-87.

Stalmaszczyk, P. (1992) Współczesna gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego – przegląd problematyki i implikacje, [w:] F. Grucza (red.) Gramatyka - konstrukt intelektualny czy rzeczywistość: glottodydaktyczne implikacje tej alternatywy, materiały z XIV Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Warszawa: Wydawnictwa UW (1992), 85-101.

Stalmaszczyk, P. (1992) Język gaelicki – historia, przyczyny upadku i szanse przetrwania, Folia Linguistica 26, Łódź, 101-113.

Stalmaszczyk, P. (1992) Place-names in Celtic Poetry: Problems with Translation and Interpretation, [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk & Marcel Thelen (red.) Translation and Meaning, Part 2, Rijkshogeschool Maastricht, Faculty of Translation and Interpretring, 425-431.

Stalmaszczyk, P. (1993) The English Middle Construction and Lexical Semantics, Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27, Poznań, 133-147

Stalmaszczyk, P. (1993) The Organization of Predicate Argument Structure and Classification of English Verbs, Folia Linguistica 30, Łódź, 113-158;

Stalmaszczyk, P. (1993) Scottish Gaelic – Notes on history, causes of decline and chances of survival, [w:] J. Darski & Z. Vetulani (red.) Sprache - Kommunikation - Informatik, (Linguistische Arbeiten 294), Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 705-708.

Stalmaszczyk, P. (1993) Scottish Gaelic Language and Literature: Notes on History and recent developments, Folia Litteraria 34, Łódź, 123-152.

Stalmaszczyk, P. (1993) Rola definicji pojęć formalnych w gramatyce generatywnej Noama Chomsky’ego, [w:] J. Bartmiński & R. Tokarski (red.) O definicjach i definiowaniu, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 379-386.

Stalmaszczyk, P. (1993) Studies in Indo-European Vocabulary, Indogermanische Forschungen, 98, 24-39 (z Krzysztofem T. Witczakiem).

Stalmaszczyk, P. (1993/94) Syntactic and Semantic Representations in Lexical Structure, Linguistica Silesiana 15, 7-28.

Stalmaszczyk, P. (1994) Lexical Representations: Levels and Structures, Folia Linguistica 31, Łódź, 53-69.

Stalmaszczyk, P. (1994) Modern Scottish Poets: Influences and Themes, The Celtic Pen 1:4, Belfast, 3-5.

Stalmaszczyk, P. (1994) ‘Modern Scottish Poets: Part Two’, The Celtic Pen 2:1, Belfast, 21-24.

Stalmaszczyk, P. (1994) A note on the function of Geographical Names in Gaelic Poetry, Folia Litteraria 36, Łódź, 123-127.

Stalmaszczyk, P. (1994) Sorley MacLean and Modern Gaelic Literature, [w:] I. Janicka-Świderska r(ed.), Studies in Literature and Language. In Honour of Adela Styczyńska. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 157-161.

Stalmaszczyk, P. (1994) Lexical Representations of Verbs and Constants, [w:] E. Gussmann & H. Kardela (red.), Focus on Language. Papers from the 2nd Conference of PASE, Kazimierz'93, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin, 171-179.

Stalmaszczyk, P. (1994) Geneza języka piktyjskiego i przyczyny jego obumarcia, [w:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci prof. Adama Weinsberga, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994, 291-301.

Stalmaszczyk, P. (1995) A note on Celtic influence upon English vocabulary, [w:] W. Smoczyński (red.), Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, Cracoviae: Universitas, 387-392.

Stalmaszczyk, P. (1995) Geographical Names in Gaelic Poetry: Function and Problems with Translation, AINM Bulletin of The Ulster Place-name Society, vol. V, Belfast 1991-1993, 71-81.

Stalmaszczyk, P. (1995) Types of Arguments, Licensing and English Intransitive Verbs, [w:] E. Gussmann (red.), Licensing in Syntax and Phonology. (PASE Studies and Monographs, Volume 1), Lublin: Wydawnictwo Folium, 107-123.

Stalmaszczyk, P. (1995) The Generative Lexicon and English Middle Verbs, [w:] H. Kardela & G. Persson (red.), New Trends in Semantics and Lexicography, (Acta Universitatis Umensis), Umea: Swedish Science Press, 151-165.

Stalmaszczyk, P. (1995) Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego a lingwistyka stosowana, Folia Linguistica 33, Łódź, 119-136.

Stalmaszczyk, P. (1995/96) Celto-Slavic language connections: New evidence for Celtic lexical influence upon Proto-Slavic, Linguistica Baltica 4, Kuryłowicz Memorial Volume. Part Two, 225-232 (z Krzysztofem T. Witczakiem).

Stalmaszczyk, P. (1996) Integrating the Modules, [w:] H. Kardela & B. Szymanek (red.), A Festschrift for Edmund Gussmann from His Friends and Colleagues, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 257-268.

Stalmaszczyk, P. (1996) Theta roles and the theory of theta-binding, Papers and Studies in Contrastive Linguistics 31, 97-110.

Stalmaszczyk, P. (1996) The argument status of 'it' and English weather verbs, [w:] K. Sroka (red.) Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995 (Linguistische Arbeiten 360), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 243-249.

Stalmaszczyk, P. (1996) Somhairle MacGill-Eain - Alba’s Major Voice, The Celtic Pen 10, Belfast, 8-11.

Stalmaszczyk, P. (1997) Celtic elements in English vocabulary – a critical reassessment, Studia Anglica Posnaniensia XXXII, 77-87.

Stalmaszczyk, P. (1997) Celtyckie języki Irlandii, Szkocji i Wyspy Man: Historia i teraźniejszość, [w:] K. Kujawińska-Courtney, R. Machnikowski, A. Wójcik (red.), Problematyka Brytyjska. Studia interdyscyplinarne, Łódź: Ośrodek Badań i Studiów Brytyjskich, UŁ, 97-112.

Stalmaszczyk, P. (1997) Thematic and Conceptual Semantics of English Middle Verbs, Folia Linguistica 36, Łódź, 135-156.

Stalmaszczyk, P. (1997) Dinnshenchas - Irish Placename Lore, The Celtic Pen 12, Belfast, 20-21.

Stalmaszczyk, P. (1998) Conceptual Semantics and Lexical Entries, [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Lexical Semantics, Cognition and Philosophy, Łódź: Łódź University Press, 43-53.

Stalmaszczyk, P. (1998) Structural and interpretative properties of English weather constructions, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Projections and Mapping. Studies in Syntax. (PASE Studies & Monographs. Volume 5). Lublin: Wydawnictwo Folium, 87-97.

Stalmaszczyk, P. (1998) Causative Verbs: Properties and Representations (from Generative Semantics to the Minimalist Program), [w:] E. Gussmann & B. Szymanek (red.), PASE Papers in Literature, Language and Culture, Proceedings of the sixth annual conference of the Polish Association for the Study of English, Puławy, April 1997, Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin, 535-546.

Stalmaszczyk, P. (1998) Welsh paladr ‘spear’ and related words, Studia Etymologica Cracoviensia vol. 3, Kraków, 125-127 (z Krzysztofem T. Witczakiem).

Stalmaszczyk, P. (1998) Stanowisko języka kumbryjskiego i piktyjskiego w podgrupie brytańskiej języków celtyckich, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII (1997), 81-93.

Stalmaszczyk, P. (1999) A Note on English Weather Verbs, Folia Linguistica 38, Łódź, 81-88.

Stalmaszczyk, P. (1999) The notion of predication in Aristotle, Port Royal grammar, Frege, and generative grammar, Lingua Posnaniensis XLI, 155-165.

Stalmaszczyk, P. (1999) A Note on Irish English Vocabulary, Anglica Wratislaviensia XXXV (= Festschrift for Professor Jan Cygan, red. M. Post), 109-113.

Stalmaszczyk, P. (1999) Cornish Language and Literature: A Brief Introduction, Folia Litteraria Anglica 3, Studies in English and American Literature 7, 117-127.

Stalmaszczyk, P. (2000) Syntactic Predication and Generative Grammar: From Standard Theory to X-bar Theory, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), From Sounds to Discourse. (Folia Linguistica Anglica 2). Łódź, 147-158.

Stalmaszczyk, P. (2000) The Cornish Language and Cornish Elements in English, Studia Indogermanica Lodziensia III, Łódź, 27-36.

Stalmaszczyk, P. (2000) Problemy z nazwami, [w:] W. Kubiński, O. Kubińska & T. Z. Wolański (red.), Przekładając nieprzekładalne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 141-147.

Stalmaszczyk, P. (2000/01) Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej, Polonica XX (2000), 23-35.

Stalmaszczyk, P. (2001) Język i gramatyka w programie minimalistycznym i semantyce pojęciowej, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji. Tom 1. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 77-82.

Stalmaszczyk, P. (2001) The syntax of English Causative verbs, English Studies X, (Acta Universitatis Nicolai Copernici), Toruń, 39-52.

Stalmaszczyk, P. (2001) Landscapes, Places, and Names in Irish Literature, [w:] J. Burzyńska & D. Stanulewicz (red.), From the Peripheries to the Centre. Essays in (Anglo-)Irish Literature (PASE Studies and Monographs 8), Lublin: UMCS, 9-24 (with Grainne Elmore)

Stalmaszczyk, P. (2001/02) On Two Baltic-Celtic terms for ‘stallion’, Poznańskie Studia Baltystyczne 1, Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii 2001, 29-32 (z Krzysztofem T. Witczakiem)

Stalmaszczyk, P. (2002) A note on Frege’s saturated functions and predication types, [w:] W. Oleksy (red.), Language Function, Structure and Change. Essays in Linguistics in Honor of Tomasz P. Krzeszowski, Frankfurt am Mein: Peter Lang, 52-60, również [w:] English Studies XI, (Acta Universitatis Nicolai Copernici), Toruń (2002), 21-31.

Stalmaszczyk, P. (2002) Issues in Irish English Vocabulary, Studia Indogermanica Lodziensia IV, Łódź, 63-71.

Stalmaszczyk, P. (2002) Etyma Celtica (1-3), Studia Indogermanica Lodziensia IV, Łódź, 73-79 (z Krzysztofem T. Witczakiem).

Stalmaszczyk, P. (2002) Właściwości tekstów angloirlandzkich w opracowaniach i przekładach, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 25-35 (with Anna Cisło).

Stalmaszczyk, P. (2003) Logic and Linguistics: The Case of Predication, Linguistica Silesiana 23, 37-49.

Stalmaszczyk, P. (2003) Przyimkowe konstrukcje posesywne w językach celtyckich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XLVIII, 123-135.

Stalmaszczyk, P. (2005) Arguments and predicates: English weather verbs, [w:] D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner & C. Klaus (red.), De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 211-218.

Stalmaszczyk, P. (2005) Celtic words in English, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. L, 151-165.

Stalmaszczyk, P. (2006) Fregean Predication: Between Logic and Linguistics, Research in Language 4, 77-90.

Stalmaszczyk, P. (2006) Celtic Studies in Poland: Recent Themes and Developments, [w:] S. Mac Mathúna & M. Fomin, (red.), Parallels between Celtic and Slavic (Studia Celto-Slavica 1), Coleraine: University of Ulster, 43-59.

Stalmaszczyk, P. (2006) Koncepcje “języka” i “gramatyki” w gramatyce generatywnej i semantyce pojęciowej, [w:] P. Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 74-90.

Stalmaszczyk, P. (2007) Gramatyka generatywna w poszukiwaniu istoty języka, Kwartalnik Pedagogiczny 4 (202), 113-131.

Stalmaszczyk, P. (2007) Bloomfield and Jespersen on Predication, Academic Papers of College of Foreign Languages 4, 145-152.

Stalmaszczyk, P. (2007) Przyimki zaimkowe i konstrukcje posesywne w nowożytnych językach celtyckich, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXII, 157-171.

Stalmaszczyk, P. (2007) Prepositional Possessive Constructions in Celtic Languages and Celtic Englishes, [w:] H. L. C. Tristram (red.), The Celtic Languages in Contact. Papers from the Workshop within the Framework of the XIII International Congress of Celtic Studies, Bonn, 26-27 July 2007. Potsdam: Potsdam University Press, 126-145 (e-Book: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-15682 ).

Stalmaszczyk, P. (2007) The lexicon of Irish English: Borrowings with the diminutive suffix, semantic conflation and literal translation, Beyond Philology 4, 31-49.

Stalmaszczyk, P. (2008) “Language is at the heart of my work”: A note on the poetry of Iain Crichton Smith (Iain Mac a’Ghobhainn), Folia Litteraria Anglica 7 (2007), 139-147.

Stalmaszczyk, P. (2008) Deminutiwa w irlandzkiej odmianie języka angielskiego, [w:] Słowotwórstwo i tekst (Prace Slawistyczne 124), Warszawa: SOW (2007), 231-236.

Stalmaszczyk, P. (2008) Language contact and word-formation: Diminutive forms in Irish English, [w:] A. Bloch-Rozmej (red.), Issues in Celtic Linguistics (Lublin Studies in Celtic Languages, vol. 5), Lublin: Wydawnictwo KUL, 205-220.

Stalmaszczyk, P. (2008) Elektroniczny słownik języka irlandzkiego – electronic Dictionary of Irish Language (eDIL), Nowe Studia Leksykograficzne 2, 267-272.

Stalmaszczyk, P. (2008) A note on Otto Jespersen’s contribution to the theory of predication, [w:] E. Wełnic & J. Fisiak (red.), Friendly Metaphors. Essays on Linguistics, Literature and Culture in Honour of Aleksander Szwedek, Frankfurt am Main: Peter Lang, 167-172.

Stalmaszczyk, P. (2008) The changing face of Gaelic Scotland, [w:] K. Kujawińska-Courtney & M. Łukowska (red.), Multiculturalism at the Start of 21st Century, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2007), 443-462.

Stalmaszczyk, P. (2008) Językoznawcze i dydaktyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej, [w:] J. Florczak & M. Gajos (red.), Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka, Warszawa: MSCDN, 13-21.

Stalmaszczyk, P. (2008) Semantyka, pragmatyka formalna i badania nad kontekstem, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis, 174-186.

Stalmaszczyk, P. (2009) Semantyka formalna i pragmatyka: przegląd wybranych definicji, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV (2008), 9-24.

Stalmaszczyk, P. (2009) The permanence of place. Places and their names in Irish literature, [w:] T. Mikhailova, S. Mac Mathuna, M. Fomin and G. Bondarenko (red.), Studia Celto-Slavica 2, Moscow, 93-109.

Stalmaszczyk, P. (2009) Między fleksją a słowotwórstwem: celtyckie przyimki zaimkowe (na przykładzie języków goidelskich, Slavia Meridionalis 9, 139-151.

Stalmaszczyk, P. (2010) Gottlob Frege, Philosophy of Language, and Predication, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Frankfurt: Ontos Verlag, 295-314.

Stalmaszczyk, P. (2010) From 'ambassador' to 'whisky': A note on Celtic elements in contemporary Polish vocabulary, [w:] P. Stalmaszczyk & M. Fomin (red.), Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 125-131.

Stalmaszczyk, P. (2010) Place-names in Modern Scottish Gaelic Poetry, [w:] M. Fomin, J, Jarniewicz & P. Stalmaszczyk (red.), Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 119-127.

Stalmaszczyk, P. (2010) On Irish English 'on', Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, vol. LV, 231-239.

Stalmaszczyk, P. (2011) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, [w:] P. Stalmaszczyk (ed.), Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, Frankfurt am Main: Peter Lang, 7-17.

Stalmaszczyk, P. (2011) Prepositional Constructions in the Goidelic Languages, [w:] K. Jaskuła (red.) Formal and Historical Approaches to Celtic Languages (Lublin Studies in Celtic Languages 7), 255-276.

Stalmaszczyk, P. (2013) Interdyscyplinarne i metodologiczne inspiracje w językoznawstwie strukturalnym i generatywnym. Przegląd Humanistyczny 5, 39-49.

Stalmaszczyk, P. (2013) Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego & Primum Verbum, 7-14.

Stalmaszczyk, P. (2013) The Linguistic History of Scotland. Focus on Gaelic, [w:] Izabela Szymańska, Aniela Korzeniowska (red.), Facets of Scottish Identity, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 17-34.

Stalmaszczyk, P. (2014) Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. Preface, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer, 1-9.

Stalmaszczyk, P. (2014) The Legacy of Frege and the Linguistic Theory of Predication, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer, 225-253.

Stalmaszczyk, P., Oleksy, W. (2014) Philosophical and Communicative Turns in the Study of Language, [w:] W. Szubko-Sitarek, Ł. Salski, P. Stalmaszczyk (red.), Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer, Cham: Springer, 229-245.

Stalmaszczyk, P. (2014) Place names in Scottish Gaelic Literature: The case of Sorley MacLean’s poetry, [w:] Artur Gałkowski & Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 51-56.

Stalmaszczyk, P. (2014) Źródła pragmatyki formalnej i formalnych badan nad kontekstem, [w:] P. Stalmaszczyk & P. Cap (red.), Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Kraków: Universitas, 61-82.

Stalmaszczyk, P. (2015) Teoretyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej, [w:] Arkadiusz Gut & Zbigniew Wróblewski (red.), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej (Filozofia Przyrody i nauk przyrodniczych 12), Lublin: Wydawnictwo KUL, 309-328.

Stalmaszczyk, P. (2015) Kant and the Platypus and Umberto Eco (and the Philosophy of language), [in:] Artur Gałkowski (ed.), Potęga intelektu. Recepcje i reminiscencje w Polsce / The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 409-424.

Stalmaszczyk, P. (2015) Teorie naukowe jako teksty. O nieprzekładalności terminologii w teoriach językoznawczych, [w:] Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka & Grzegorz Kowalski (red.), Tekst naukowy i jego przekład, Kraków: Universitas, 17-35.

Stalmaszczyk, P. (2015) Deminutywa w języku irlandzkim oraz w irlandzkiej odmianie języka angielskiego, [w:] Piotr Stalmaszczyk & Irena Jaros (red.), Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali. Łódź: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 147-154.

 

 
Bibliografie

 

Stalmaszczyk, P. (1998) Bibliografia celtologii polskiej. Języki celtyckie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII (1997), 185-189.

Stalmaszczyk, P. (2000) Bibliography of Celtic studies in Poland. Part one: culture and history, [w:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, J. Pstrusińska & A. Fear (red.), Cracow: Księgarnia Akademicka, 169-178.

Stalmaszczyk, P. (2002) Celtic Studies in Poland in the 20th century. A Bibliography, Studia Indogermanica Lodziensia IV, 111-123.

Stalmaszczyk, P. (2003) Bibliography of Celtic studies in Poland. Part Two: Languages and linguistics, [w:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia (Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych), J. Pstrusińska & P. Stalmaszczyk (red.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 287-298.

Stalmaszczyk, P. (2004) Celtic Studies in Poland in the 20th century. A Bibliography, Zeitschrift für celtische Philologie 54, 170-184.

Stalmaszczyk, P. (2005) Językoznawstwo w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego – od tradycji do nowoczesności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. L, 217-222.

Stalmaszczyk, P. & W. Oleksy (2009) Barbara Lewandowska-Tomaszczyk's research output, [w:] Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, W. Oleksy & P. Stalmaszczyk (red.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 19-30.

 
Wybrane recenzje

 

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of I. Kurcz, Język a psychologia (WSiP), Poradnik Językowy 9 (518), 63-65.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of Grammar 1-4 (OUP), Języki Obce w Szkole 2 (1995), 177-180.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of P. Lightbown i N. Spada, How Languages are Learned (OUP), International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 33:2, 167-169.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of review of Oxford Dictionary of Business English for Learners of English (OUP), English for Specific Purposes (USA) 14:2, 185-186.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of M. Ó Siadhail, Modern Irish: Grammatical structure and dialectal variation (CUP), Linguistic and Oriental Studies from Poznań (Poznań: UAM) 2, 249-253.

Stalmaszczyk, P. (1997) Review of J. Aitchison and H. Carter, A Geography of the Welsh Language, (University of Wales Press), and R. Huws Williams, H. Williams and E. Davies (eds), Gwaith Cymdeithasol a’r Iaith Gymraeg / Social Work and the Welsh Language, (University of Wales Press) Journal of Sociolinguistics, 1:1, 158-162.

Stalmaszczyk, P. (1997) Review of J. D. McClure, Scots and its Literature (John Benjamins), Journal of Sociolinguistics, 1:3, 452-456.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of A First Glossary of Hiberno-English (Odense University Press), and A Dictionary of Anglo-Irish: Words and Phrases from Gaelic in the English of Ireland (Four Courts Press), Dictionaries 19, Dictionary Society of North America, 243-248.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of P. Ó Snodaigh, Hidden Ulster. Protestants and the Irish Language (Lagan Press), and R. Blaney, Presbyterians and the Irish Language (Ulster Historical Foundation & Ultach Trust), Journal of Sociolinguistics, 2:3, 465-467.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of V. Cook, Inside Language (Arnold), IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 36:3, 270-272.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of T. Crowley et al., The Design of Language. An Introduction to Descriptive Linguistics (Longman Paul), Studies in Second Language Acquisition 20:3, 449-450.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of W. Abraham et al. eds., Minimal Ideas. Syntactic studies in the minimalist framework (John Benjamins), Nordic Journal of Linguistics 21:2, 75-82 [also in Kwartalnik Neofilologiczny XLIV, 3 (1997), 217-221].

Stalmaszczyk, P. (1999) Review of I. Roberts, Comparative Syntax (Arnold), Languages in Contrast 1:1, 114-118.

Stalmaszczyk, P. (1999) Review of A. MacPoilin (ed.) The Irish Language in Northern Ireland (Belfast), Language Problems and Language Planning 23:3, 280-283.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of I. Burkhanov Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology (Rzeszów), From Sounds to Discourse. Folia Linguistica Anglica 2, 227-228.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of G. Broderick Language Death in the Isle of Man, (Max Niemeyer), Journal of Sociolinguistics 4:3, 291-293.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of G. Jenkins (ed.) Language and Community in the Nineteenth Century: A Social History of the Welsh Language (University of Wales Press), Journal of Sociolinguistics 4:3, 293-297.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of K. Taylor Truth and Meaning. An introduction to the philosophy of language (Blackwell), Journal of Literary Semantics 29:3, 211-216.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of J. Kallen (ed.) Focus on Ireland (Benjamins), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) XLVIII/2, 178-180 [also in Kwartalnik Neofilologiczny XLVII, 1 (2000), 126-129].

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of T. Stroik, Minimalism, Scope and VP Structure, (SAGE Publications), Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 73-74, 93-96 [also in Studia Linguistica 53:1 (1999), 102-104].

Stalmaszczyk, P. (2001) Review of A. Bondaruk, Comparison in English and Polish Adjectives. A Syntactic Study, (Lublin), Folia Linguistica Anglica 3 Łódź, 177-178.

Stalmaszczyk, P. (2001) Review of S. Thornbury, About Language. Tasks for Teachers of English (CUP), Folia Linguistica Anglica 3 Łódź, 181-184.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of Gozdawa-Gołębiowski, Gramatyka angielska dla gimnazjum (Wydawnictwo Szkolne PWN), Języki Obce w Szkole 1 (2002), 135-136.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, (Wydawnictwo Naukowe PWN), Języki Obce w Szkole 4 (2002), 164-165.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of S. Chapman, Philosophy for Linguists, (Routledge), Journal of Literary Semantics 31:2, 204-209.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of G. Hudson, Essential Introductory Linguistics, (Blackwell), Studia Linguistica 56:1, 117-120.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of Glyn Williams and Delyth Morris, Language Planning and Language Use. Welsh in a Global Age, (University of Wales Press), Language Problems and Language Planning 26:1, 108-110.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of J. Douthwaite Towards a Linguistic Theory of Foregrounding, (Alessandria: Edizioni dell’Orso), Journal of Literary Semantics 32:1, 75-79.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of D. Singleton Language and the Lexicon: An Introduction, (OUP), Studies in Second Language Acquisition 25, 460.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of M. Gelling, A. Cole The Landscape of Placenames, (Shaum Tyas), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) LI/1, 69-70 [also in Studia Indogermanica Lodziensia V, Łódź (2005), 169-172].

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of D. McClure Doric: The Dialect of North-Eastern Scotland, (Benjamins), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) LI/4, 453-454.

Stalmaszczyk, P. (2004) Review of N. Fabb Language and Literary Structure: The Linguistic Analysis of Form in Verse and Narrative, (CUP), Journal of Literary Semantics 33:1, 83-86.

Stalmaszczyk, P. (2005) Review of M. Filppula, J. Klemola and H. Pitkänen (eds), The Celtic Roots of English, (University of Joensuu), Journal of Sociolinguistics 9:2, 304-307.

Stalmaszczyk, P. (2005) Review of N. Schmitt (ed.) An Introduction to Applied Linguistics (Arnold), Studies in Second Language Acquisition 27:3, 481-482.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of P. Portner What is meaning? Fundamentals of formal semantics (Blackwell), Journal of Literary Semantics 35:1, 73-78.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of Zoltán Gendler Szabó (ed.) Semantics versus Pragmatics (Oxford), Lodz Papers in Pragmatics 1, 243-248.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of S. Davis and B. Gillon (eds.) Semantics. A Reader (OUP), Research in Language 4, 276-278.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of R. Huddleston and G. Pullum A Student’s Introduction to English Grammar (CUP), Języki Obce w Szkole 2 (2006), 188-189.

Stalmaszczyk, P. (2007) Review of D. Davidson, The Essential Davidson (2006), Research in Language 5, 293-294.

Stalmaszczyk, P. (2007) Review of Ch. Maienborn & A. Wollstein (eds.), Event Arguments: Foundations and Applications (Max Niemeyer), Research in Language 5, 294-296.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of M. Morris An Introduction to the Philosophy of Language (CUP), Journal of Literary Semantics 37:2, 179-184.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of G. Yule The Study of Language, 3rd ed. (CUP), Research in Language 6, 290-292.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of A. Cruse A Glossary of Semantics and Pragmatics (Edinburgh University Press), Lexis – E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/article.php?id_article=84)

Stalmaszczyk, P. (2009) Review of R. Jackendoff Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure (MIT Press), Lexis - E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/spip.php?article103)

Stalmaszczyk, P. (2010) Review of J.-J. Lecercle A Marxist Philosophy of Language (Brill), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2010/231)

Stalmaszczyk, P. (2010) Review of R. Hickey Irish English. History and present-day forms (CUP), Journal of Sociolinguistics 14(4), 550-554.

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. A Festschrift for Patrick Hanks (Menha Publishers), Lexis - E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/spip.php?article166)

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of J. Higginbotham Tense, Aspect, and Indexicality (OUP), Philosophy in Review 31 (2), 101-103. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/7105/2468)

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of P. Ives & R. Lacorte (eds.) Gramsci, Language, and Translation (Lexington Books), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2011/324); extended version in Lodz Papers in Pragmatics 7.1, 173-177.

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of P. Portner Modality (OUP), Journal of Literary Semantics 40(1), 106-110.

Stalmaszczyk, P. (2012) Review of A. Badiou Wittgenstein’s Antiphilosophy (Verso 2011), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2012/451)

Stalmaszczyk, P. (2012) Review of G. Powell Language, Thought and Reference (Palgrave Macmillan 2010), Philosophy in Review 32:1, 45-47. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/10788/2957)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of Manuel García-Carpintero and Max Kölb (eds.) The Continuum Companion to the Philosophy of Language (Continuum) i Gillian Russell and Delia Graff Fara (eds.) The Routledge Companion to Philosophy of Language (Routledge), Philosophy in Review 34:3-4, 183-188 (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/13151/4087)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of Alessandro Carlucci, Gramsci and Languages. Unification, Diversity, Hegemony. (Brill), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2014/1025)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of David Ingram, ed. Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics, and the Human Sciences (Acumen), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2014/1454)

Stalmaszczyk, P. (2015) Review of Elena Ficara (ed.) Contradictions. Logic, history, actuality (De Gruyter) Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2015/1809)

Stalmaszczyk, P. (2015) Review of Anthony Everett The Nonexistent (OUP), Philosophy in Review 35: 5, 256-258. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/15013/5982)

Stalmaszczyk, P. (2016) Review of Andrea Bianchi (ed.) On Reference (OUP), Theoria 31-2: 267-270 (http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA/article/view/16252)

 

Inne publikacje

 

Stalmaszczyk, P. (1996) Obituary: ‘Sorley MacLean, poeta gaelicki (1911-1996)’, Literatura na Świecie 10 (303) (1996), 273-275.

Stalmaszczyk, P. (2003) Afterwards to J. O’Beirne Ranelagh Historia Irlandii, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk-Warszawa, (2003), 285-288.