Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

prof. UŁ dr hab. Krzysztof Kosecki

 Profesor nadzw. dr hab. Krzysztof Kosecki


1989          Magister filologii angielskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Rozprawa z zakresu literatury angielskiej pt. The Vision of History in the Poetry of William Butler Yeats: Theme and Structure [Wizja historii w poezji Williama Butlera Yeatsa: temat i struktura].

1995           Doktor nauk humanistycznych w UŁ. Rozprawa z zakresu językoznwstwa pt. The Concept of Time in Contemporary English: A Cognitive Approach [Pojęcie czasu we współczesnym języku angielskim: perspektywa kognitywna].

2007           Doktor habilitowany nauk humanistycznych w UŁ. Książka pt. On the Part-Whole Configuration and Multiple Construals of Salience within a Simple Lexeme [O konfiguracji część-całość i wielokrotnych poziomach wyrazistości w obrębie pojedynczego leksemu].

 

Badania naukowe

Semantyka ogólna i kognitywna

Teorie metafory i metonimii pojęciowej

Pojęcia i kategorie prawne

Semantyka języków migowych

Przekład tekstów naukowych i literackich

Filozofia języka

Etnolingwistyka (stereotypy)

Onomastyka

Socjolingwistyka i odmiany języka angielskiego

Poetyka kognitywna

Proza Ernesta Hemingways i Hermanna Hesse; poezja Williama Butlera Yeatsa

 

Doświadczenie dydaktyczne

Studia licencjackie

Wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej (składnia funkcjonalna).

Ćwiczenia w zakresie językoznawstwa ogólnego, gramatyki praktycznej, pisania esejów, rozumienia ze słuchu, angielsko-polskiej gramatyki kontrastywnej i historii języka angielskiego.

Seminaria w zakresie językoznawstwa ogólnego i semantyki kognitywnej.

 

Studia magisterskie

Proseminaria i seminaria w zakresie językoznawstwa ogólnego i kulturowego, semantyki ogólnej i kognitywnej, socjolingwistyki i odmian języka angielskiego, a także teorii i praktyki przekładu.

Wykłady monograficzne w zakresie kultury, komuninikacji niewerbalnej i migowej.

 

Pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych

Wykłady i zajęcia (większość w ramach programu Erasmus) na uniwersytetach w Monachium, Lipsku i Ratyzbonie (Niemcy); w Ołomuńcu, Brnie i w Ostrawie (Czechy); w Żylinie (Słowacja).

 

Udział w stowarzyszeniach zawodowych

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Łódź, Polska.

Tertium–Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, Kraków, Polska.

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, Warszawa, Polska.


Pozostałe formy działalności zawodowej

1999.          Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Filologicznym.

2008-16.     Członek Kolegium Elektorów UŁ.

2008-12.     Kierownik Zakładu Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa (w ramach Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego).

2008.          Recenzent wniosku o grant badawczy w dziedzinie językoznawstwo z nominacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 2011.     Członek rady naukowej czasopisma Linguistics Applied: International Journal of Linguistics and Applied Linguistics.

 

Konferencje

Organizacja i współorganizacja 6 międzynarodowych konferencji.

1990. Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning 2, Łódź, Poland.

2005. Perspectives on Metonymy, Łódź, Poland.

2008. Cognitive Linguistics in the Year 2008, Łódź, Poland.

2010 Cognitive Processes in Language, Łódź, Poland.

2012. TIMELing: Time and Temporality in Language and Human Experience, Łódź, Poland.

2014. Empirical Methods in Language Studies, Łódź, Poland.

 

Referaty wygłoszone na 58 konferencjach, w większości międzynarodowych

Publikacje

Publikacje

83 publikacje: 2 książki, 2 rozdziały w podręcznikach akademickich; 27 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych; 42 rozdziały w monografiach opublikowanych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii.

 

Monografie

1. 2005.      On the Part-whole Configuration and Multiple Construals of Salience within a Simple Lexeme. Łódż: Łódź University Press. The book was submitted for the position of Associate Professor.

2. 2008.      Language, Time, and Biology: A Cognitive Perspective. Włocławek: Higher Vocational School in Włocławek Press.

 

Podręczniki akademickie

1. 1993.      Linguistics and Literature. Section 1: Structuralism. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Ways to Language: An Introduction to Linguistics, 289-303. Łódź: Łódź University Press. Reprinted in Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Ways to Language: An Introduction to Linguistics, 291-306. 2nd edition: 2002. Łódź: Łódź University Press.

2. 2010.      Linguistics and Literature. Section 1: Structuralism. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), New Ways to Language: An Introduction to Linguistics, 409-22. Łódź: Łódź University Press.

 

Artykuły w czasopismach krajowych

1. 2003.      Metafora pojęciowa czas to pieniądz a struktura umów o pracę w prawie polskim i europejskim [Conceptual Metaphor time is money and the Structure of Employment Contracts in Polish and European Law]. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 1: 73-78.

2. 2004.      Przestępstwo zabójstwa w polskim Kodeksie karnym jako kognitywna kategoria radialna [The Offence of Homicide in the Polish Penal Code as a Cognitive Radial Category]. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 2: 253-60.

3. 2005.      On Metonymies in the Names of Selected Legal Contracts. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 4: 189-96.

4. 2006.      Metaphor and Metonymy in the Names of Tatra Peaks, Passes, and Valleys. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 7: 67-80.

5. 2007.      Metonymy in Everyday and Literary Euphemisms Related to Sex. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 8: 105-18.

6. 2008.      Metafora i metonimia pojęciowa w translacji na przykładzie tekstu piosenki Lili Marleen [Metaphor and Metonymy in Translation: A Case Study of the Song Lili Marleen]. Przedsiębiorczość i zarządzanie [Enterprise and Management] 9/1: 111-25.

7. 2009.      Interakcja metafory i metonimii w wyrażeniach odnoszących się do ciała ludzkiego jako przykład kognitywnej analizy pojęć [Metaphor-metonymy Interaction in Expressions Related to Human Body as an Example of Cognitive Linguistic Analysis of Concepts]. Rozprawy Humanistyczne PWSZ we Włocławku [Essays in Humanities of the Higher Vocational School in Włocławek] 10: 217-27.

8. 2009.      Aksjologia w języku: Leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w językach polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim [Axiology in Language: Left-Handedness as an Example of Metaphor-based Pejorative in Polish, English, Spanish, and German]. Przedsiębiorczość i zarządzanie [Enterprise and Management] 10/1: 239-49.

9. 2009.      “In Our House”: The Interiors and the Exteriors in William Butler Yeats’s Poetry. Przedsiębiorczość i zarządzanie [Enterprise and Management] 10/4: 17-28.

10. 2011.    The Beatles’ Lyrics: Spontaneous Songwriting, Conventional Metaphors, and Open Readings from a Cognitive Linguistic Perspective. Przedsiębiorczość i zarządzanie [Enterprise and Management] 12/11: 109-22.

11. 2011.    On Metaphor-based and Metonymy-based Borrowings from English and German into Polish Youth Slang. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN [Papers of the Łódź Scientific Society Committee on Linguisitics] 57: 99-108.

 

Artykuły w czasopismach międzynarodowych 

1. 1992.      Jurij Lotman’s System and Ronald Langacker’s Cognitive Grammar: Points in Common. Acta Universitatis Lodziensis–Folia Linguistica 26: 81-94.

2. 2001.      Some Remarks on Benjamin Lee Whorf’s Analysis of the Hopian Notion of Time. Acta Universitatis Lodziensis–Folia Linguistica Anglica 3: 99-105.

3. 2001.      Linguistic Representations of the National Identity of the Germans in the Polish Press: A Cognitive Linguistic Interpretation. Linguistica Silesiana 22: 95-104.

4. 2002.      On Metonymy and Categorisation in the Language of Law Acts. Acta Universitatis Lodziensis–Folia Linguistica Anglica 4: 181-89.

5. 2003.      Metonymies and Metonymic Chains in Selected Legal and Political Terms. Linguistica Silesiana 24: 55-62.

6. 2004.      Metonymy, Prototypes, and Cognitive Scenarios in the Texts of Polish Law Acts. Beyond Philology–An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 3: 7-15.

7. 2004.      On Some Principles Determining the Selection of Metonymic Vehicles in Literary Metonymies Related to Sex. Research in Language 2: 117-26.

8. 2005.      On Double Metonymies and the Noun-to-Verb Conversion. Research in Language 3: 207-12.

9. 2007.      Multiple Metonymies within Indirect Speech Acts. Research in Language 5: 213- 19.

10. 2008.    Iconicity in Conceptual Metonymy. Research in Language 6: 189-96.

11. 2008.    Kategorie radialne w pojęciach potocznych, społecznych i specjalistycznych [Radial Categories in Everyday, Social, and Expert Concepts]. Linguistics Applied 1: 37-48.

12. 2008.    Metaphorical Aspects of Selected Signs in Polish Sign Language. Linguistica Silesiana 29: 67-74.

13. 2010.    O formach ucieleśnienia znaczeń w metaforze i metonimii pojęciowej [On the Embodiment of Meanings in Conceptual Metaphor and Metonymy]. Linguistics Applied 2/3: 90-101.

14. 2011.    Conceptual Metaphors and Concepts of Multiple Realities: Points in Common. Kwartalnik neofilologiczny [Neophilological Quarterly] 48/3: 301-12. 

15. 2014.    Metaphors and Metonymies in American and British Signed Languages: A Contrastive Cognitive Perspective. Linguistica Silesiana 35: 153-72.

16. 2014.    On Prototype-related Metonymic Models in Signed Languages. Kwartalnik neofilologiczny [Neophilological Quarterly] 51/3: 511-27.

 

Rozdziały w monografiach krajowych

1. 2002.      Eurożargon jako język specjalny [Eurojargon as a Special Language]. In Grzegorz Szpila (Ed.), Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie [New Aspects of Communication in Contemporary Polish], 221-27. Cracow: Tertium.

2. 2005.      Metafory i metonimie czasoprzestrzeni [Metaphors and Metonymies of Space-time]. In Jan Adamowski (Ed.), Przestrzeń w języku i kulturze: Problemy teoretyczne/interpretacje tekstów religijnych [Space in Language and Culture: Theoretical Problems and Interpretations of Religious Texts], 91-99. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

3. 2005.      Nowe tłumaczenie polskiego Kodeksu pracy na język angielski [The New  Translation of the Polish Labour Code into English]. In Maria Piotrowska (Ed.), Konteksty przekładowe [Contexts in Translation], 155-61. Cracow: Tertium.

4. 2006.      Obraz Niemców i Niemiec w przewodniku turystycznym autorstwa studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley [The Image of the Germans and Germany in a Guide-book Written by Students of the University of California at Berkeley]. In Grzegorz Moroz, Mirosław Ossowski, and Jolanta Sztachelska (Eds.), Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Obrazy krajów i stereotypy narodowe w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej [Identity and Diversity in United Europe. Images of Countries and Ethnic Stereotypes in English and German Literature], 63-68. Olecko: University of Masuria Press.

5. 2007.      Eponim w kategoryzacji i komunikacji językowej [Eponyms in Linguistic Communication and Categorisation]. In Władysław Chłopicki (Ed.), Komunikacja międzykulturowa–teoria i praktyka badawcza [Intercultural Communication–Theory and Practice of Research], 80-89. Cracow: Tertium.

6. 2008.      William Butler Yeats–symbolizm włoskiego Urbino i hrabstw Galway i Sligo w Irlandii [William Butler Yeats–Symbolism of Urbino in Italy and Counties Galway and Sligo in Ireland]. In Grzegorz Moroz and Mirosław Ossowski (Eds.),  Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej [Identity and Diversity in United Europe. Magic Places in English and German Literature], 295-304. Olecko: University of Masuria Press.

7. 2009.      O nomenklaturze atypowych zachowań psychoseksualnych [On Nomenclature of Atypical Psychosexual Behaviour]. In Katarzyna Szmigiero (Ed.), Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych/Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, 101-11. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

8. 2009.      Metafora pojęciowa w złożeniach angielskich [Conceptual Metaphors in English Compounds]. In Katarzyna Jarosińska-Buriak (Ed.), Języki metafory [Languages of Metaphor], Tom 1: Literatura–teoria–język–przekład [Vol. 1: Literature–Theory–Language–Translation], 287-95. Elbląg: Higher Vocational School in Elbląg Press.

9. 2012.      Terminologia w opisie języków fonicznych i migowych: Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do kognitywizmu [Terminology in the Description of Phonic and Signed Languages: From Historical-comparative Linguistics to Cognitivism]. In Dorota Brzozowska and Władysław Chłopicki (Eds.), Termin w językoznawstwie [Terminology in Linguistics], 177-92. Cracow: Tertium.

10. 2014.    Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich [Metaphor and Metonymy in    Tatra Oronyms]. In Artur Gałkowski and Renata Gliwa (Eds.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna [Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems], 207-18. Łódź: Łódź University Press.

11. 2015.    Językoznawstwo kognitywne drugiej generacji a badania nad językami migowymi [Cognitive Linguistics of the Second Generation and Research on Signed Languages]. In Piotr Stalmaszczyk (Ed.), Metodologie językoznawstwa: Od dialektologii do dialektyki [Methods in Linguistics: From Dialectology to Dialectics], 91-107. Łódź: Łódź University Press.

 

Rozdziały w monografiach międzynarodowych

1. 1992.      Jurij Lotman’s System, Cognitive Grammar, and Translatability of Poetry: A Case Study of W. B. Yeats’s ‘Great House’ Poems. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (Eds.), Translation and Meaning, Pt. 2, 197-205. Maastricht: Rijkshogeschool Maastricht/Faculty of Translation and Interpreting.

2. 1998.      The Synchronisation of Biological Rhythms within Human Organism and the Structure of Time Concepts: A Cognitive Interpretation. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Lexical Semantics, Cognition and Philosophy, 83-88. Łódź: Łódź University Press.

3. 1999.      On Cesare Beccaria, Metaphors, Folk Models, the Meaning of the Criminal Law and the Ideas of the Enlightenment. In Małgorzata Król (Ed.), Legal Aspects of European Integration 2: European Legal Culture–Communication, 127-35. Łódź: Łódź University Press.

4. 2001.      Sign/Form- and Sense-oriented Translation of the Texts of Law Acts and Labels for National Stereotypes. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (Eds.), Translation and Meaning, Pt. 5, 425-31. Maastricht: Hogeschool Zuyd/Maastricht School of Translation and Interpreting.

5. 2002.      “Poles, not Polacks”: Sign/Form- and Sense-oriented Translation of the Labels for National Stereotypes. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (Eds.), Translation and Meaning, Pt. 6, 223-29. Maastricht: Hogeschool Zuyd/ Maastricht School of Translation and Interpreting.

6. 2002.      Metonymic Chains in the Expressions of Sex. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Kamila Turewicz (Eds.), Cognitive Linguistics Today, 247-59. Frankfurt am Main: Peter Lang.

7. 2003.      Linguistic Aspects of Eurojargon. In Elżbieta H. Oleksy and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Eds.), Research and Scholarship in Integration Processes: Poland–USA–EU, 265-72. Łódź: Łódź University Press.

8. 2004.      On the Concept of Metonymic Chains. In Justyna Leśniewska and Ewa Witalisz (Eds.), The Legacy of History: English and American Studies and the Significance of the Past, Vol. 2: Language and Culture, 82-92. Cracow: Jagiellonian University Press.

9. 2006.      Metonymy and Other Forms of the Part-whole Relation: The Limits and the Problems of Demarcation. In Krzysztof Bogacki and Anna Miatluk (Eds.), Semantic Relations in Language and Culture, 175-82. Białystok: Białystok University Press.

10. 2006.    Identity in Football: Metaphor and the Construals of Salience. In Justyna Leśniewska and Ewa Witalisz (Eds.), Language and Identity: English and American Studies in the Age of Globalization, Vol. 2: Language and Culture, 240-51. Cracow: Jagiellonian University Press.

11. 2007.    Some Remarks on Metonymy in Compounding. In Krzysztof Kosecki (Ed.), Perspectives on Metonymy, 241-51. Frankfurt am Main: Peter Lang.

12. 2009.    Cognitive Linguistic Paradigm and the Confluence of Languages and Cultures. In Christopher Brighton and Jack Lala (Eds.), Cultural Intersections: Dialogue and Exchange in Language Studies, 7-20. Tarnów: Higher Vocational School in Tarnów Press.

13. 2010.    Stereotype as a Vehicle of the Identity of Destination in Practical Travel Literature. In Grzegorz Moroz (Ed.), Forms and Evolution of Travel Literature in Different Literary Traditions, 252-61. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

14. 2011.    Do  Mechanisms and Ideas Have Inner Lives? The Concepts of ‘Subject’ and ‘Self’ in English Personification Metaphors. In Piotr Stalmaszczyk (Ed.), Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, 147-57. Frankfurt am Main: Peter Lang.

15. 2011.    Metonymy in Humorous Representations of Ethnic Stereotypes. In Danuta Stanulewicz, Tadeusz Z. Wolański, and Joanna Redzimska (Eds.), Lingua Terra Cognita: A Festschrift for Professor Roman Kalisz, Vol. 2, 299-306. Gdańsk: Gdańsk University Press.

16. 2012.    Metonymy in Polish Sign Language. In Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (Eds.), Cognitive Processes in Language, 159-71. Frankfurt am Main: Peter Lang.

17. 2013.    Metonymy as a Form of Expressing Identity in Phonic and Signed Languages. In Janusz Badio and Kamila Ciepiela (Eds.), Language, Action, and Interaction, 59-74. Frankfurt am Main: Peter Lang.

18. 2013.    When Metaphors Surface as Metonymies: Free Translation in Poetry. In Marcel Thelen and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Eds.), Translation and Meaning, Pt. 9, 211-23. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences.

19. 2014.    Metaphorical and Metonymic Representations of Time in Polish Sign Language. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Krzysztof Kosecki (Eds.), TIMELing: Time and Temporality in Language and Human Experience, 275-85. Frankfurt am Main: Peter Lang.

20. 2014.    Hermann Hesse’s Steppenwolf as a Modern Gothic Tale: A View from Cognitive Poetics. In Agnieszka Łowczanin and Dorota Wiśniewska (Eds.), All That Gothic, 96-109. Frankfurt am Main: Peter Lang.

21. 2014.    Ethnic and Gender Stereotypes in Signed Languages: A Cognitive Linguistic View. In Marek Kuźniak, Agnieszka Libura, and Michał Szawerna (Eds.), From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language, 37-50. Frankfurt am Main: Peter Lang.

22. 2014.    On Multiple Metonymic Mappings in Signed Languages. In Kinga Rudnicka-Szozda and Aleksander Szwedek (Eds.), Cognitive Linguistics in the Making, 105-18. Frankfurt am Main: Peter Lang.

23. 2014.    Mass Culture as Excess in José Ortega y Gasset’s The Revolt of the Masses and Hermann Hesse’s Steppenwolf. In Ryszard W. Wolny and Stankomir Nicieja (Eds.), Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance across Cultures and Literatures, 169-78. Frankfurt am Main: Peter Lang.

24. 2015.    Static and Dynamic Representations of Culture and in Signed Communication: A Cognitive Linguistic Perspective. In Krzysztof Andrzejczak (Ed.), Language, Literature and Teaching at the Time of the Digital Revolution, 109-22. Łódź: University of Social Sciences.

25. 2015.    On Polysemy and Semantic Networks in Signed Languages. In Leszek Szymański and Marek Kuczyński (Eds.), Language, Thought and Education: Exploring Networks, 123-35. Zielona Góra: University of Zielona Góra Press.

26. 2015.    Ireland and the Great War in William Butler Yeats’s Poetry. In Anna Branach-Kallas and Nelly Strehlau (Eds.), Re-imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture, 196-208. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

27. 2015.    Comprehension of Metaphor-based Non-literality in Signed Languages by the Hearing Persons. In Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (Eds.), Empirical Methods in Language Studies, 53-72. Frankfurt am Main: Peter Lang.

28. 2016.    Metaphors and Metonymies of Emotions in Three Unrelated Signed Languages. In Małgorzata Fabiszak, Karolina Krawczak, and Katarzyna Rokoszewska (Eds.), Categorization in Discourse and Grammar, 175-92. Frankfurt am Main: Peter Lang.

29. 2016.    The Western Conception of Time in Signed Languages: A Cognitive Linguistic Perspective. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Conceptualizations of Time, 85-101. Amsterdam: John Benjamins.

30. 2016.     Philosophy of Life in Ernest Hemingway’s Short Story “A Clean, Well-Lighted Place” (1933): A View from Cognitive Poetics. In Piotr Stalmaszczyk (Ed.), From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics, 217-30. Frankfurt am Main: Peter Lang.

31. 2016.    Ernest Hemingway’s A Farewell to Arms (1929): Nouns, Verbs, the conduit Metaphor, and Literal Translation. In Łukasz Bogucki, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, and Marcel Thelen (Eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1, 259-72. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Wstępy i przedmowy do monografii międzynarodowych

1. 2007.      Preface to Krzysztof Kosecki (Ed.), Perspectives on Metonymy, 7. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2. 2012.      Preface to Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (Eds.), Cognitive Processes in Language, 7. Frankfurt am Main: Peter Lang. Written with Dr. Janusz Badio.

3. 2014.      Introduction to Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Krzysztof Kosecki (Eds.), Time and Temporality in Language and Human Experience, 9-11. Frankfurt am Main: Peter Lang. Written with Prof. Dr. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk.

4. 2015.      Preface to Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (Eds.), Empirical Methods in Language Studies, 9. Frankfurt am Main: Peter Lang. Written with Dr. Janusz Badio.

 

Recenzje publikacji międzynarodowych

1. 2001.      Piotr Twardzisz, Zero Derivation in English. A Cognitive Grammar Approach, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1998. In Acta Universitatis Lodziensis–Folia Linguistica Anglica 3: 184-85.

 

Abstrakty krajowe

1. 2009.      Języki migowe z perspektywy semantyki międzykulturowej [Signed Languages: A View from Intercultural Semantics]. In Polskie Towarzystwo Językoznawcze and Aleksander Kiklewicz (Eds.), 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Język w dialogu między kulturami, Olsztyn, 25-26 września 2009. Program i streszczenia referatów [47 Conference of the Polish Linguistic Society: Language in Intercultural Dialogue, Olsztyn, 25-26 September, 2009. Programme and Abstracts], 24-25. Olsztyn: University of Warmia and Masuria Press.


Abstrakty międzynarodowe

1. 2009.      The Concepts of ‘Subject’ and ‘Self’ in Personification Metaphors in English. In University of Łódź–Chair of English and General Linguistics/Janusz Badio and Jerzy Gaszewski (Eds.), PhiLang 2009: 1st International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Łódź, May 14-16, 2009: Abstracts, 52. Łódź: Łódź University Press.

2. 2015.      Philosophy of Life in Ernest Hemingway’s Short Story “A Clean, Well-Lighted Place” (1933): A View from Cognitive Poetics. In University of Łódź–Department of English and General Linguistics/Martin Hinton and Wiktor Pskit (Eds.), PhiLang 2015: 4th International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Łódź, May 14-16, 2015: Book of Abstracts, 50. Łódź: Łódź University Press.

3. 2015.      Ernest Hemingway’s A Farewell to Arms (1929): Literal Translation and the Metaphor meaning is spatial form. In University of Łódź–Institute of English Studies/Paulina Pietrzak, Mikołaj Deckert, Michał Kornacki, and Janusz Wróblewski (Eds.), The Łódź Session of the 6th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on Translation and Meaning, 18-19 September 2015: Book of Abstracts, page numbers unknown. Łódź: Łódź University Press.

4. 2015.      On the Scope of Metonymy in Polish Sign Language Compound Signs. In Polish Cognitive Linguistics Association/Daria Bębeniec, Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, and Rafał Augustyn (Eds.), Cognitive Linguistics in the Year 2015: Book of Abstracts, 72. Lublin: Maria Skłodowska-Curie University Press.

 

Publikacje w druku

1. 2016.      Complex Interactions of Metonymies in Signed Country Names Based on Stereotypes. Chapter in Kamila Ciepiela and Janusz Badio (Eds.), Studying Identity in Communicative Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2. 2016.      Cognitive Poetics: Revolution or Evolution in the Study of Literature. Chapter in Anna Uberman (Ed.), Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.

3. 2017.      On the Scope of Metonymy in the Compound Signs of the Polish Sign Language. In Adam Głaz (Ed.), Cognitive Linguistics in the Year 2015. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

4. 2017.      From Metaphor to Metonymy: The Raven in Works by Poe, Sastre, Witkiewicz, and Pleijel from the Perspective of Cognitive Poetics. In Agnieszka Łowczanin and Dorota Wiśniewska (Eds.), All That Gothic 2, Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Redakcja i współredakcja publikacji krajowych

Editor of 1 international monograph and co-editor of 1 domestic and 3 international monographs/Redaktor 1 monografii międzynarodowej i współredaktor 1 monografii krajowej i 3 monografii międzynarodowych.

 

Monografie krajowe

1. 2016.      70 lat filologii angielskiej w Uniwersytecie Łódzkim (1945-2015)/70 Years of English Studies at the University of        Łódź (1945-2015). Łódź: Łódź University Press. Co-editor with Janusz Wróblewski MA/Współredakcja w mgr. Januszem Wróblewskim.  

 

Monografie międzynarodowe

1. 2007.      Perspectives on Metonymy. Frankfurt am Main: Peter Lang. Redakcja.

2. 2012.      Cognitive Processes in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang. Współredakcja z dr. Januszem Badio.

3. 2014.    Time and Temporality in Language and Human Experience. Frankfurt am Main: Peter Lang. Współredakcja z prof. dr hab. Barbarą Lewandowską-Tomaszczyk.

4. 2015.      Empirical Methods in Language Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang. Współredkacja z dr. Januszem Badio.