Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

dr Wiktor Pskit

Wiktor Pskit

email: pskit@vp.pl

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

 • 2000: magister filologii, specjalność - filologia angielska, Uniwersytet Łódzki (tytuł pracy: Teoria prototypów i nazwy barw w języku angielskim i polskim)
 • 2005: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki (tytuł pracy: Pojęcie kategorii gramatycznej w gramatyce generatywnej i gramatyce kognitywnej)

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • teoria składni
 • gramatyka generatywna
 • gramatyka kontrastywna angielsko-polska
 • składnia, morfologia i słowotwórstwo w języku angielskim i polskim
 • metodologia językoznawstwa
 • język liturgii

 

Publikacje

Książka:

 • 2007. The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.

 

Książki redagowane

 • Pskit, W. (red.) 2014. Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuły:

 • 2002. Prototype theory and cultural differences in colour categorisation in English, Polish and Swedish, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk i K. Turewicz (red.), Cognitive Linguistics Today, Peter Lang, s. 609-620.
 • 2002. Prototype theory and cultural differences in colour categorisation in English, Polish and Swedish (wersja rozszerzona), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica Anglica 4, s. 233-245.
 • 2002. The classification of English word classes: Jespersen and descriptive academic grammar, Linguistica Silesiana 23, s. 95-102.
 • 2006. The repertoire of grammatical categories in three modern descriptive grammars: Quirk et al. (1985), Biber et al. (1999), and Huddleston and Pullum (2002), Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne VI, s. 69-87.
 • 2007. ‘Form’ and ‘function’ in de Saussure, Jespersen, generative linguistics and cognitive linguistics, [w] P. Stalmaszczyk i I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics, Łódź University Press, s. 229-238.
 • 2010. Two different approaches to the structure of comparative correlatives, [w] J. Zaniewski and A. Serwicka-Kapała (red.) Edukacja dla przyszłości. Tom VIII, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, s. 245-254.
 • 2011. Categories and constructions in current syntactic theory, [w] P. Stalmaszczyk (red.) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, Peter Lang, s. 179-188.
 • 2011. Language in the writings of Nicolás Gómez Dávila, Kwartalnik Neofilologiczny LVIII, 3/2011, s. 325-334.
 • 2011. Językowe konsekwencje motu proprio Summorum Pontificum, Łódzkie Studia Teologiczne 20, s.271-280.
 • 2012. The English NPN forms: words or constructions?, [w] W. Skrzypczak, T. Fojt, S. Wacewicz (red.) Exploring Language through Contrast, Cambridge Scholars Publishing, s. 126-144.
 • 2013. Spojrzenie reakcjonisty na język, [w] Urbanek, K. (red.) Prawdziwy reakcjonista. Nicolásowi Gómezowi Dávili w stulecie urodzin, Furta Sacra, s. 33-44.
 • 2013, The position of adjectival modifiers in English and Polish noun phrases, Heteroglossia 3, 53-64.

 • 2013, Relacja forma-funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji. Próba zarysu, Linguistica Copernicana 2 (10), 147-159.

 • 2014, On Universal Grammar in Philosophy of Language and Linguistics, [w] P. Stalmaszczyk (red.) Philosophy of Language and Linguistics, 95-107.

 • 2015, The categorial status and internal structure of NPN forms in English and Polish, [w] A. Bondaruk i A. Prażmowska (red.) Within Language. Beyond Theories. Vol. 1. Studies in Theoretical Linguistics. Cambridge Scholars Publishing, 27-42.

 • 2015, Continuity and change in the language of the Roman Catholic liturgy, [w] E. Krawczyk-Neifar (red.) Continuity and change. To be continued… Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 73-84.

Recenzja:

 • 2007. Review of Rodby, Judith and W. Ross Winterowd The Uses of Grammar (Oxford: Oxford University Press), Research in Language 5, s. 267-270.