Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

dr Wiktor Pskit

Wiktor Pskit

email: wiktor.pskit@uni.lodz.pl

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

  • 2000: magister filologii, specjalność - filologia angielska, Uniwersytet Łódzki (tytuł pracy: Teoria prototypów i nazwy barw w języku angielskim i polskim)
  • 2005: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki (tytuł pracy: Pojęcie kategorii gramatycznej w gramatyce generatywnej i gramatyce kognitywnej)

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • teoria składni
  • gramatyka generatywna
  • gramatyka kontrastywna angielsko-polska
  • składnia, morfologia i słowotwórstwo w języku angielskim i polskim
  • język liturgii

 

Publikacje

 

Książka:

Pskit, W. 2007. The Concept of Grammatical Category in Generative Grammar and Cognitive Grammar. Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.

 

Książki redagowane:

Pskit, W. (red.) 2014. Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pskit, W. (red.) 2017. Topics in Syntax and Semantics. Linguistic and Philosophical Perspectives (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics 6). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Artykuły:

Pskit, W. 2002. Prototype theory and cultural differences in colour categorisation in English, Polish and Swedish, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk i K. Turewicz (red.), Cognitive Linguistics Today, Frankfurt am Main, 609-620.

Pskit, W. 2002. Prototype theory and cultural differences in colour categorisation in English, Polish and Swedish (revised version), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica Anglica 4, 233-245.

Pskit, W. 2002. The classification of English word classes: Jespersen and descriptive academic grammar, Linguistica Silesiana 23, 95-102.

Pskit, W. 2006. The repertoire of grammatical categories in three modern descriptive grammars: Quirk et al. (1985), Biber et al. (1999), and Huddleston and Pullum (2002), Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne VI, 69-87.

Pskit, W. 2007. ‘Form’ and ‘function’ in de Saussure, Jespersen, generative linguistics and cognitive linguistics, [w:] P. Stalmaszczyk i I. Witczak-Plisiecka (red.) PASE Studies in Linguistics, Łódź University Press, 229-238.

Pskit, W. 2010. Two Different Approaches to the Structure of Comparative Correlatives, [w:] J. Zaniewski i A. Serwicka-Kapała (red.) Edukacja dla przyszłości VIII, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, 245-254.

Pskit, W. 2011. Categories and Constructions in Current Syntactic Theory, [w:] P. Stalmaszczyk (red.) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, Peter Lang, 179-188.

Pskit, W. 2011. Language in the writings of Nicolás Gómez Dávila, Kwartalnik Neofilologiczny LVIII, 3/2011, 325-334.

Pskit, W. 2011. Językowe konsekwencje motu proprio Summorum Pontificum, Łódzkie Studia Teologiczne 20, 271-280.

Pskit, W. 2012. The English NPN forms: words or constructions?, [w:] W. Skrzypczak, T. Fojt, S. Wacewicz (red.) Exploring Language through Contrast, Cambridge Scholars Publishing, 126-144.

Pskit, W. 2013. Spojrzenie reakcjonisty na język, [w:] K. Urbanek (red.) Prawdziwy reakcjonista. Nicolásowi Gómezowi Dávili w stulecie urodzin, Furta Sacra, 33-44.

Pskit, W. 2013. The position of adjectival modifiers in English and Polish noun phrases, Heteroglossia 3, 53-64.

Pskit, W. 2013. Relacja forma-funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji. Próba zarysu, Linguistica Copernicana 2 (10), 147-159.

Pskit, W. 2014. On Universal Grammar in Philosophy of Language and Linguistics, [w:] P. Stalmaszczyk (red.) Philosophy of Language and Linguistics, 95-107.

Pskit, W. 2015. The categorial status and internal structure of NPN forms in English and Polish, [w:] A. Bondaruk i A. Prażmowska (red.) Within Language. Beyond Theories. Vol. 1. Studies in Theoretical Linguistics. Cambridge Scholars Publishing, 27-42.

Pskit, W. 2015. Continuity and change in the language of the Roman Catholic liturgy, [w:] E. Krawczyk-Neifar (red.) Continuity and change. To be continued… Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 73-84.

Pskit, W. 2017. Linguistic and philosophical approaches to NPN structures, [w:] W. Pskit (red.) Topics in Syntax and Semantics. Linguistic and Philosophical Perspectives (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics 6). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 93-110.

Pskit, W. 2017. On ‘small’ structures in syntax: small clauses, nonsententials, and small nominals, Heteroglossia 7, 123-133.

Pskit, W. 2017. Części zmienne Mszy św. w przekładzie: wybrane kolekty w dwóch angielskich wersjach Novus Ordo Missae, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 34, 125-140.

Pskit, W. 2018. O języku liturgii rzymskokatolickiej na przykładzie angielskiej wersji Mszału Pawła VI, [w:] M.K. Frąckiewicz i A.J. Najda (red.) Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 179-196.


Recenzja:

Pskit, W. 2007. Review of Rodby, Judith and W. Ross Winterowd The Uses of Grammar, Research in Language 5, 267-270.